Above the Sea (, 2013)

, , 15 min , ,

In the dangerous underworld of 1930s Shanghai, Fei, a young lady of the evening, must decide how far she is willing to go to exact vengeance.

In the dangerous underworld of 1930s Shanghai, Fei, a young lady of the evening, must decide how far she is willing to go to exact vengeance.

  • Director: Keola Racela
  • Writer: Keola Racela
  • Cast & Crew: Daniel Nickson, Ingrid Chang, Jaime O'Bradovich, Jianmin Feng, Jinye Chen, John Wakayama Carey, … Full cast & crew
  • Cast & Crew: Daniel Nickson, Dingwei Yang, Ingrid Chang, Jaime O'Bradovich, Jianmin Feng, Jinye Chen, John Wakayama Carey, Keola Racela, Kun Qi Cao, Lauren Buchter, Lawrence Zipf, Lily Niu, Lola Le Guan, Lu Zhang, Meng Zhang, Patrick Baboulin, Weixiang 'big beard' Han, XI Sun, Xiaoling Qian, Ye Jin, Yichen Wang, Yingfei Zhu, Yuyuan Su, Zhao Wang

Related Films