The Sand Storm (, 2014)

, 9 min ,

In a dystopian future, water is running short. A man has taken to smuggling water to keep it in supply.

In a dystopian future, water is running short. A man has taken to smuggling water to keep it in supply.

  • Director: Jason Wishnow
  • Writer: Jason Wishnow, Li-Anne Huang
  • Cast & Crew: Ai Weiwei, Bai Yao, Hu Jianing, Li Ning
  • Cast & Crew: Ai Weiwei, Bai Yao, Hu Jianing, Li Ning

Related Films